Konkursas Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti

Šakių rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

2. Lygis − A.

3. Kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti suaugusių sportinę veiklą ir sportinę veiklą rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis – sportinės veiklos rajone organizavimas ir koordinavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktus bei kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, sportą, vietos savivaldą.

8. Mokėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus.

9. Mokėti dirbti MS Word ir MS Excel.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Organizuoja moksleivių ir suaugusiųjų kūno kultūros ir sporto renginius, varžybas rajone.

11. Užtikrina rajono atstovų dalyvavimą respublikos bei tarptautinėse sporto varžybose.

12. Organizuoja rajono sporto kolektyvų vadovų, mokytojų, trenerių kvalifikacijos kėlimą, metodinę veiklą.

13. Kuruoja kūno kultūros dėstymą, Jaunimo kūrybos ir sporto centro bei bendrojo lavinimo mokyklų sportinę veiklą.

14. Koordinuoja ir prižiūri rajono sporto klubų darbą.

15. Kaupia ir analizuoja informaciją apie sporto kolektyvų rezultatų pokyčius ir sporto bazės būklę rajone.

16. Rengia ir prižiūri projektus, projektinį darbą.

17. Vykdo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytus sportinius renginius, dalyvauja bendrame šalies sporto vystymo darbe.

18. Įstatymų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai.

19. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

20. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________________________
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (nurodyti kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams).

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas). Deklaracija gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Jeigu pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti dokumentus konkurso dieną, jiems praneštu laiku. Pretendentų pateikti dokumentai su registruotu laišku gautomis dokumentų kopijomis, kurios nepatvirtintos notaro, sutikrinami iki konkurso pradžios ir grąžinami pretendentams.

Dokumentai priimami rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiuose, 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną – iki 2013 m. sausio 22 d.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 345 60760, 8 345 60762.

Atrankos būdas – egzaminas raštu ir žodžiu.
Teisės aktai, susiję su Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės funkcijomis, iš kurių konkursą organizuojanti įstaiga rengs 30 testo klausimų:

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804).

2. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752).

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 99-3848).

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 76-2930; 2011, Nr. 97-4599).

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1016 „Dėl 2011-2013 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo” (Žin., Nr. 74-3561).

Pastaba: Testo klausimai sudaromi naudojant nurodytų teisės aktų aktualią redakciją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *